آیا امروزه سیدی وجود دارد ؟ | بلاگ

آیا امروزه سیدی وجود دارد ؟

تعرفه تبلیغات در سایت

آیا بر اساس دانش ژنتیک  سیدی وجود دارد ؟

تعریف سید :   فرزند نسبی پیامبر و امام علی بودن

 نخستین دودمان مشترک پیامبر و امام علی  نوه های  پیامبر ( امام حسن و امام حسین هستند )

  اینک  ببینیم  ساختار بدنی هر کدام از امام حسن یا امام حسین  بر پایه دانش ژنتیک  چند درسد سیید بودن هست ( پاسخ : 75 درسد )  چرا ؟

نخست از سوی مادری حساب کنیم :   ساختار  بدنی حضرت فاطمه  50 درسد  از پیامبر  و پنجاه درسد از خدیجه است  ( که سید نیست )  

 پنجاه درسد از ساختار ژنتیکی  هر فرد از پدر و 50 درسد  از مادر است .  و به صورت نزولی (  نصف نصف  شدن )  این  درسد  به نسلهای بعدی می رسد

 50  درسد ساختار  بدنی  حضرت  فاطمه  از پیامبر است و بنابراین  در بدن  نسل بعد (امام حسن و امام حسین )  25 درسد از  ساختار بدنی پیامبر وجود دارد  این 25 درسد  را داشته داشته باشیم .  50 درسد از  ساختار بدنی امام حسن و امام حسین از  امام علی است  که با آن 25 درسد منتقل شده  از پیامبر  75درسد می شود  ینی  ساختار بدنی امام حسن و امام حسین  75 درسد با تعریف سید بودن  هاهنگی دارد

  حال در بدن امام بعدی ( امام سجاد) تنها  نصف این مقدار (ینی 37.5 درسد) ساختارسیادت  وجود دارد ( چون مادرش سید نبوده ) و نصف ساختار بدنی ایشان از مادرو  نصف دیگر از پدر(  امام حسین) است .امام حسین  که ساختار پیکریشان 75 درسد سید یود  37.5 درسد به فرزندان می رسد

به همین ترتیب برای امام پنجم نصف این مقدار( که می شود 18.75)  تعریف سیادت  وجود دارد   برای امام ششم باز نصف این مقدار  برای امام هفتم نصف امام ششم . و برای امام هشتم نصف امام  هفتم ...   تا برسیم به امام دوازدهم 

 در ساختار بدنی امام دوازدهم  طبق  همین  سیر پایین رونده ی خزانه  ژنتیکی  اگر محاسبه کنیم به عدد بسیار کوچک 14 سدم می رسیم    ینی امام زمان تنها  14 سدم پیکر خود را از پیامبر و علی به ارث برده  و  بیش از 99 درسد ساختار بدنی امام دوازدهم  از پیامبر و امام علی نیست

 حال که این  روشن شد  ببینیم سید های امروزی  در بدنشان طبق دانش امار و ژنتیک  چند درسد   ساختار سیادت وجود دارد . اگر 50 نسل از زمان پیامبر تا کنون  گذشته باشد  یک سید امروزی   تنها   0.0000000000000026  درسد از بدنش را از  پیامبر و علی به ارث برده  ینی در واقع هیچ  چون همین  درسید بسیار بسیار ناچیز  در بدن ناسید ها هم  ممکن است وجود داشته باشد . هر گونه که  سیادت  را تعریف کنیم و بر تعریف آن خرده بگیریم    باز در عمل  طبق دانش آمار و ژنتیک    سیدی وجودندارد

دکتر نادر نوری?  1390 ؟

...
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : دوشنبه 21 اسفند 1396 ساعت: 11:40