متن بدون نقطه دکتر نادر نوری 2

ساخت وبلاگ
چکیده : سلام ودرود  اول هر کار اسم کردگار در هر دمی حمد صمد، دادارداور را دارم  که همه ی مولکولهای کل عالم ر... با عنوان : متن بدون نقطه دکتر نادر نوری 2 بخوانید :

سلام ودرود

 اول هر کار اسم کردگار

در هر دمی حمد صمد، دادارداور را دارم  که همه ی مولکولهای کل عالم را، در احاطه ی  آگهی دارد وهر کاری  در عالم  درعرصه  علم  او  روی می دهد *درطول سال درسرمای سحر در ماه دی؛   و در وسط گرمای مرداد ماه  همواره مهر او را در دل  دارم * او که گردوی   دوّاری  را  رام  آل  آدم کرده  که  ساده   گرداگرد  عروس دهر می گردد   او که آدمکده ی  عالم را کار گاه کردار آدمی و گهواره اسرار و اعمال آل آدم کرده  ، واو را سرآمد و سوگلی عالم هم *او که آدم ها را  حامل علم  دهرکرده وهر گردی  در مدار اراده  و مراد او می گرددو هر کسی که  روی سوی کردگار آورد کامروا گردد وراه و رسم واسم و امر او در همه سوی روا

در همه احوال  حمد عالم آرای اعلی را در سر دارم که مرا هم علم داده و هم مرد عمل کرده و دلم رادر ارگی محکم آرامی داده وگامم را مصمم، ودلی آرام عطا کرده و مادام که او را دارم دلی آسوده دارم*الهی مرا مددی ده  در ارائه ی سطوری سهل و سهی  و کِلکی  رسا که هرکلمه ی کلامم ساده درک گردد*اما در احوالم*آدمی ام که سرد و گرم دهر را درک کرده ام*کارم مطالعه ی آلام مردم محروم ، حامی اهل کمال و آدمی صلح مدارم* ؛   مهر آدم  در دل آمالی والا در سردارم گل مهر در دلها  می کارم * ای معمار معاد و ای دارای داد آگاهی ده ای دادرس دهر  مرهمی  ده

کردار های آلوده ؛ اعمال مسموم  و  آمال مکروه   و معاصی گروهی عاطل؛   مردم را  سردر گم،  روح و دلها را مکدر , سالوسی وطراری و مکاری و طمعکاری را  در گرد آوری آل و مال و آمال محال  روا کرده   آری هر آدم مکار  در وراء ماسک روی  دگری دارد و سم هلاهل وسوسه ی مالداری در کاسه ی سرِگروهی، راه درک سالم را سد کرده و گوهر والای عمر راهدر می دهد*و دردا که آدم عالم را  هوادارکم   وکلام  او درگودال اوهام محو می گردد*ای آرام دل در آلام دهر ای هور  مهر  ای والا گهر  ای مصدر الهام مرا در امور اصلاحی کمک و راهکاری عملی ده که در صدد اصلاح امورم ومددی که راه سعی ا م هموار گردد و اصول معطر و معطل  آدمی گری را  که در محاصره ی گرد آلود اِعصار اَعصاردر آمده ,مطهر گردد


 دکتر نادر نوری  1389افزودن تصویر از فضای اختصاصی

...
نویسنده : بازدید : 8 تاريخ : دوشنبه 25 تير 1397 ساعت: 19:20